Emslandermeer
info@supervakantiehuis.nl

Tity en Wilt Kraai
Boelewijk 8
9367 TP De Wilp

Tel. (+31)(0)6 29283504


Algemene Huurvoorwaarden Emsland Comfort

Vooraf
Met huurder worden in deze voorwaarden ook alle medehuurders bedoeld.

Boeking en (aan)betaling
1. Onmiddellijk nadat een boeking bij ons is binnengekomen, ontvangt huurder een ontvangstbevestiging.
2. Nadat de boeking is gecontroleerd, krijgt de huurder in geval van:
1. goedkeuring een overzicht van de boeking met het verschuldigde boekingsbedrag voor de boeking, evenals het verzoek binnen een week de borg te betalen. Als dit bedrag binnen die termijn bij ons binnen is, is de boeking definitief en bindend voor beide partijen. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf dient vervolgens het verschuldigde boekingsbedrag op onze rekening te zijn bijgeschreven. Zijn de bedragen niet binnen deze termijnen op onze rekening bijgeschreven, hebben we het recht de
reservering als door huurder geannuleerd te beschouwen (zie v.w.b. de rechten op restitutie hieronder bij “Annulering”)
gereserveerde data weer vrij te geven voor nieuwe boekingen.
2. afwijzing, of op- of aanmerkingen, daarvan per mail bericht.
3. Als er geen schades zijn te verrekenen (zie verderop bij “Borg”), wordt het volledige bedrag van de borg binnen 2 weken na afloop van het verblijf in onze vakantiewoning, gerestitueerd.
4. Bij een boeking binnen 6 weken voor de dag van aankomst dient huurder direct het gehele factuurbedrag + de verschuldigde borg te voldoen. Deze bedragen dienen ook in dat geval binnen een week na boeking (of als dat eerder is, voor de aanvangsdatum van het verblijf) op onze rekening te zijn bijgeschreven.
5. Na ontvangst van de betaling (de borg of het totale factuurbedrag bij een boeking binnen 6 weken voor aanvang van het verblijf), ontvangt huurder een ontvangstbevestigingsmail. De boeking is daarmee definitief en bindend voor beide partijen.
6. Met een betaling geeft de huurder tevens aan, dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene huurvoorwaarden en deze goed heeft begrepen.
7. Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de verschuldigde bedragen overeenkomstig deze voorwaarden, hebben we het recht de boeking zonder ingebrekestelling en/of tussenkomst van de rechter terstond te annuleren, zonder dat hiervoor recht op restitutie van ontvangen betalingen, waaronder de betaalde borg, bestaat.
8. Als zonder kennisgeving geen der huurders om 12:00 uur op de dag na aanvang van de boekingsperiode verschenen is, mogen we dit als een annulering door huurder en ontbinding van de huurovereenkomst beschouwen en de resterende data voor nieuwe boekingen vrijgeven.
9. We behouden ons het recht voor om reserveringsaanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren, waarbij geldt dat groepen en met name groepen jongeren (waaronder verstaan hoofdzakelijk jonger dan 21 jaar) in het algemeen niet worden toegelaten.
10. Indien wij door overmacht of onvoorziene omstandigheden de gesloten huurovereenkomst niet kunnen nakomen, zijn we tot restitutie van alle reeds door huurder betaalde bedragen verplicht.

Borg
Zoals hierboven aangegeven, is de huurder borg verschuldigd. In beginsel rekenen we een bedrag van € 150,– per boeking. Indien uw gezelschap echter bestaat uit een groep welke niet onder het familieverband valt, behouden we ons het recht voor een borg van € 400,– per boeking te hanteren. Bij schade niet het gevolg van normaal gebruik of slijtage, dan wel verlies c.q. het niet correct achterlaten van de vakantiewoning en (indien van toepassing) de kano, kunnen daarvan aanvullende (schoonmaak)kosten worden ingehouden. Dit ontslaat de huurder echter niet van zijn aansprakelijkheid voor schades, verlies en/of extra kosten welke niet uit de borg kunnen worden verhaald. De huurder blijft volledig aansprakelijk voor welke schade of kosten dan ook, die direct of indirect door zijn toedoen of nalaten is ontstaan, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enige zaak die hij onder zich heeft.

Annulering *)
1. tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 100% van de betaalde huursom gerestitueerd.
2. tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de betaalde huursom gerestitueerd.
3. binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode wordt niets gerestitueerd.
We adviseren u derhalve een annuleringsverzekering af te sluiten.

*) Geldt niet voor omboekingen: i.g.v. een door ons geaccepteerde omboeking vervalt het recht op restitutie als ook deze omboeking weer wordt geannuleerd, ongeacht op welk moment.

Omvang van de huurovereenkomst
1. Bedlinnen, handdoeken, theedoeken, schoonmaakmiddelen en toiletpapier zijn niet aanwezig. Alleen bedlinnen is optioneel bij te boeken.
2. Alle bedden beschikken over één-persoons matrassen met beschermhoes, dekbed en kussen (ook het 2-persoonsbed op de begane grond). Ook in geval u uw eigen beddengoed meeneemt: gebruik van een dekbedhoes, kussensloop en hoeslaken op de matrasbeschermhoes, is verplicht.
3. U mag het gehuurde
1. niet aan derden in huur of bruikleen afstaan.
2. uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en daarin geen beroep of bedrijf uitoefenen.
4. Zonder uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming van de verhuurder is verblijf van meer dan 8 personen in -of op het erf van- de woning niet toegestaan. Uitzondering is een kind jonger dan 3 jaar, waarvoor in dat geval huur van een campingbedje verplicht is. Kinderbedlinnen, kinderstoel en kinderbadje zijn optioneel bij te boeken.
5. Overnachtingen zijn uitsluitend toegestaan aan de personen die op het boekingsformulier staan vermeld (in geval van overtreding is huurder in ieder geval per ongeoorloofd persoon 15% van de huurprijs verschuldigd). Bovendien kan de huurovereenkomst in beide gevallen -ter beslissing aan de verhuurder- als beëindigd worden beschouwd. De woning dient in dat geval terstond, overeenkomstig de voorwaarden van een normale beëindiging van de huurtermijn, aan de verhuurder te worden opgeleverd.
6. Huurder ontvangt, nadat deze bij ons zijn vakantie heeft geboekt, ongeveer 14 dagen voor aankomst (of per ommegaande als sprake is van een last-minute boeking) van ons een voucher met o.a. de gegevens van de boeking en instructies betreffende het verkrijgen en weer inleveren van sleutels, slagboomkaart en toegangsbewijzen tot het zwembad. Deze voucher is een waardedocument en wordt slechts éénmalig per email verstrekt. Huurder mag deze net zo vaak kopiëren als gewenst. Echter voor de gevolgen van het niet kunnen overleggen van de voucher kan huurder ons niet aansprakelijk stellen.
7. De huurperiode van de bungalow loopt telkens van 16:00 uur op de dag van aankomst tot 10:00 uur op de dag van vertrek. Uiterlijk op dit tijdstip van vertrek dient huurder de sleutels van de vakantiewoning, evenals de slagboomkaart en de toegangsbewijzen tot het zwembad weer in te hebben geleverd. Alles overeenkomstig de daarop vermelde instructies en het bij aankomst gekregen formulier met praktische informatie. Wenst men eerder te vertrekken, is men verplicht dit telefonisch (06 29283504) te melden. Er zal dan aangegeven worden, hoe in dat geval te handelen.
8. Roken en huisdieren zijn in onze vakantiewoning niet toegestaan.
9. Ook is het niet toegestaan wijzigingen in het menu van de televisie aan te brengen, luiers, babydoekjes, watten, maandverband, e.d. door het toilet, en etensresten of bak/frituurvetten door de afvoeren of het toilet weg te spoelen.
10. Bij geopende ramen en/of buitendeuren dient de thermostaat van de verwarming op een temperatuur lager dan de buitentemperatuur te worden ingesteld.
11. Indien huurder of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit deze voorwaarden, ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van ons niet kan worden verlangd dat de verhuur wordt voortgezet, hebben wij of onze waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en verdere toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Dit zonder verplicht te kunnen worden tot restitutie van ontvangen bedragen. Hiertoe behoort ook het niet naleven van het Parkreglement, met name het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast op het park!
12. We verplichten ons om de vakantiewoning binnen onze mogelijkheden in optimale staat, schoon en netjes, aan huurder ter beschikking te stellen. Ondanks alle zorg kan er echter altijd iets zijn dat aan onze aandacht is ontsnapt. Huurder dient de vakantiewoning daarom bij aankomst te controleren op schades en/of ontbrekende zaken (een inventarislijst is in de infomap opgenomen) en onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk om 12:00 uur op de dag na aankomst, bij ons te melden.
13. Huurder is i.g.v. klachten verplicht ons een redelijke termijn te gunnen gebreken en schade te (laten) verhelpen/repareren. In geval van, en omdat vertrek voor het einde van de huurovereenkomst uit de vakantiewoning het verhelpen of repareren van de schade onmogelijk maakt, is dit zonder schriftelijke toestemming van verhuurder voor eigen rekening en risico van huurder. De huurder riskeert daarmee de huurovereenkomst wegens aanmerkelijke gebreken niet te kunnen ontbinden, of geen recht te hebben op schadevergoeding dan wel evenredige vermindering over de periode dat het vakantiegenot door een gebrek van het gehuurde is aangetast.
14. Wij zijn niet aansprakelijk voor situaties gedurende of schade (van welke aard ook) als gevolg van en/of samenhangend met uw verblijf op Parc Emslandermeer, waaronder:
1. diefstal, verlies of beschadiging van uw eigendommen
2. ongevallen of letsel tijdens of ten gevolge van uw verblijf
3. overlast door lawaai, bouw- of straatwerkzaamheden buiten ons terrein, of door het verhelpen van storingen of gebreken op ons terrein en de daar noodzakelijke periodieke tuinwerkzaamheden
4. gewijzigde openingstijden of sluiting van voorzieningen buiten het park, waaronder winkels, restaurants, pretparken, enz.
5. het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen op het park
6. veranderingen in de mogelijkheden om te zwemmen, varen of te vissen
7. kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging
8. enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van huurder, indien dit het gevolg is van overmacht of onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil
9. calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen
15. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor verstrekte inlichtingen door derden.
16. Onze aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen en te allen tijde tot directe financiële schade en tot ten hoogste het bedrag van de betaalde huursom (inclusief borg). Voor immateriële schade of indirecte financiële schade (gevolgschade) kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld.
17. Huurder zal zich voldoende rekenschap geven van de praktische zaken die hem bij aankomst op schrift ter beschikking worden gesteld. Dit betreft aanwijzingen betreffende het gebruik van de woning en achterlaten bij vertrek, alsmede het melden van eventueel ontbrekende zaken en schades.
18. Huurder is ten volle en hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, door zijn toedoen of nalatigheid ontstaan
19. Eventuele schades dienen zo spoedig mogelijk aan ons te worden gemeld. Huurder heeft een zorgplicht om verergering van schade en gebreken te voorkomen en er aan mee te werken dat de schade zo gering mogelijk blijft. We zullen in huurdersbelang, ons belang en in het belang van de volgende gasten, zo vlug mogelijk actie ondernemen. Dit kan veel ongemakken en nawerk voorkomen.
20. We hebben het recht de vakantiewoning gedurende de verhuurperiode te inspecteren, alsmede te controleren of de aanwezige huurders in overeenstemming zijn met de op het boekingsformulier vermelde personen.
21. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor een maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Het al dan niet tijdelijk meenemen van enig deel van de binnen- of buiteninventaris (waaronder ook serviesgoed, glazen en bestek) naar een andere woning op of buiten het park is niet toegestaan.
22. De vakantiewoning dient overeenkomstig de aanwijzingen op het bij aankomst verstrekte formulier met praktische informatie, in nette staat te worden achtergelaten. In geval van gebruik van de kano dient deze aan het eind van de huurperiode op de daarvoor bestemde plek en schoon te worden achtergelaten, alsmede met het daarvoor bestemde slot op de juiste wijze te worden vergrendeld.
23. Vergeten voorwerpen worden gedurende een maand na afloop van het verblijf door ons bewaard. Worden deze niet binnen die periode bij ons opgevraagd, mogen we ervan uitgaan dat huurder van het terugkrijgen daarvan afziet. De te maken kosten voor verzendklaar maken en ter postbezorging (€ 10,–)  en  porto verzending komen voor rekening van huurder en moeten vooraf, binnen 14 dagen nadat bij ons het verzoek daartoe is binnengekomen, worden voldaan. Is dat niet het geval, dan mogen we er alsnog van uitgaan dat huurder afziet van zijn rechten. Voor eventuele schade aan het vergeten voorwerp zijn we nimmer aansprakelijk.

Internet
Onze vakantiewoning beschikt over internet. Dit betreft een standaard internetverbinding. U bent vrij daarvan wel of niet gebruik te maken.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen in de doorgifte van het signaal en nadelige gevolgen die gebruik voor huurder zou kunnen hebben, zoals virussen, spam, etc.; Om de privacy van huurder zoveel mogelijk te waarborgen, hebben we de verbinding optimaal versleuteld (WPA2) en van een wachtwoord voorzien.
Huurder is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik. Dit gebruik dient in alle gevallen in overeenstemming te zijn met de relevante wetgeving, bij overtreding waarvan huurder ten volle en hoofdelijk aansprakelijk is voor de daaruit direct of indirect voortvloeiende schade en kosten.

Privacy
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus. We begrijpen dat het online boeken van een vakantiewoning en online contact daarna, volledig vertrouwd moet zijn. We doen er daarom alles aan om de door u verstrekte gegevens te beschermen en transparant te zijn over de informatie die we over u verzamelen en wat we ermee doen. Uw gegevens worden -tenzij nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting- nooit aan derden doorgegeven.
Met uw boeking verklaart u zich akkoord met het gebruik van uw gegevens overeenkomstig onze privacyverklaring.

Klachten
Ondanks onze goede zorgen kan het zijn dat huurder een klacht heeft over onze woning. In alle gevallen dient huurder zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, zodat we de kans hebben één en ander binnen onze mogelijkheden zo goed mogelijk op te lossen. Mocht de klacht desondanks naar de mening van de huurder niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan deze tot uiterlijk 2 weken na afloop van zijn verblijf via het contactformulier op deze site bij ons reclameren. We zullen van onze kant als dat in onze mogelijkheden ligt, alle mogelijk moeite doen alsnog tot een oplossing te komen.

Parkreglement
Huurder en verhuurder zijn gehouden aan het Parkreglement van het park, hieronder in verkorte vorm samengevat. Parkreglement en onze Algemene Huurvoorwaarden vormen samen de grondslag van de huurovereenkomst tussen ons en huurder. De volledige tekst van het Parkreglement is te lezen bij de ingang van het Centrumgebouw, maar ook aan de Infomap in onze woning toegevoegd.
1. Tussen 23.00 en 7.00 uur geldt absolute nachtrust op het park. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen. In geval van vertrek vóór 7.00 uur of aankomst na 23.00 uur, dient buiten het park te worden geparkeerd.
2. Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van auto’s en overige obstakels
3. Op alle wegen in Parc Emslandermeer is het Wegenverkeersreglement van toepassing, geldt een maximumsnelheid van 15 km/per uur en zijn scooters en brommers verboden.
Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang.
4. Op alle vaarwegen van Parc Emslandermeer geldt een maximumsnelheid van 6 km/per uur.
5. Bezoekers dienen hun auto ten allen tijde op de parkeerplaatsen voor de slagboom of bij het hoofdgebouw te parkeren.
6. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van z’n gasten op het park en in en om het hoofdgebouw.
7. Het gebruik van de faciliteiten van het park geschiedt op eigen risico en is voor kinderen tot 12 jaar alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene.
8. Kinderen zonder zwemdiploma dienen te allen tijde onder toezicht te staan van een volwassene
met zwemdiploma.
9. Vissen op het park is uitsluitend toegestaan met de persoonsgebonden Vispas (en overeenkomstig de daaraan verbonden voorwaarden), u als bijlage verstrekt bij de toegezonden informatie ten behoeve van uw verblijf.
10. Afval dient in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde (gescheiden) containers te worden gedeponeerd.
11. maandag en vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur dienen alle losse zaken zoals fietsen, stoelen, speelgoed, etc. zodanig rondom de vakantiewoning te zijn opgeruimd en de toegang tot het gazon zijn vrijgemaakt, zodat het gras ongehinderd kan worden gemaaid.
12. Het is niet toegestaan
etenswaren in het park achter te laten en vogels of andere dieren in het park te voeren.
het oppervlaktewater te verontreinigen
materialen te gebruiken die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, of schadelijk of hinderlijk zijn voor andere gebruikers
gaten te graven of openbaar groen te beschadigen
open vuur te gebruiken, anders dan in een BBQ
vaartuigen en (motor)voertuigen op het terrein te repareren en te wassen
motoren anders te laten draaien dan om het voertuig te verplaatsen.
te voetballen of andere balspelen te beoefenen anders dan op de daartoe aangewezen plaatsen.
drones te laten vliegen zonder voorafgaande toestemming van de beheerder
met motorboten te varen op de binnenmeren van het park (m.u.v. de surfplas)
elders een accommodatie en bijbehorend erf te betreden zonder toestemming van de eigenaar
sleutels en/of pasjes in gebruik te geven aan anderen.
een elektrische auto vanuit het vakantieverblijf op te laden.
caravans, campers en (party)tenten op het park of bij de vakantiewoningen te plaatsen
alcohol buiten de accommodatie te gebruiken, zich schuldig te maken aan openbare dronkenschap of op het park drugs te gebruiken of in bezit te hebben
(overige) overlast te veroorzaken, waaronder hinderlijke muziek of lawaai
13. In alle gevallen geldt:
overlast kan tot verwijdering van en ontzegging van toegang tot het park leiden, waar nodig in combinatie met op te leggen (hoge) boetes.
inschakelen van de bewakingsdienst wordt naar ons als verhuurder doorbelast, maar komen en zijn voor rekening van huurder.

Toepasselijk Recht.
Hoewel huurder en verhuurder zich tot het uiterste zullen inspannen een eventueel geschil in onderling overleg op te lossen, is op de huurovereenkomst in voorkomende gevallen Nederlands recht van toepassing, ook indien een huurder in het buitenland woont. Tenzij de wet anders voorschrijft, is uitsluitend de rechter in de regio Groningen tot behandeling bevoegd.

Disclaimer betreffende onze website
We hebben de informatie op onze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en doen ons uiterste best om deze aan de actualiteit aan te passen. Voor eventuele fouten in onze of door derden opgegeven informatie, veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht, dan wel typefouten, waar dan ook, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld.
Bij de beschrijving van het park en van het vakantiehuis is vermeld welke voorzieningen zoal aanwezig zijn (niet uitputtend). Een aantal zijn seizoensgebonden, voor sommige moet extra worden betaald, andere zijn bij de prijs inbegrepen. Deze gegevens kunnen aan verandering onderhevig zijn, zoals ook geldt voor de beschrijving van de omgeving en uitstapjes.
De afgebeelde foto’s zijn zowel eigengemaakte foto’s, foto’s van derden, als gekozen impressies. Vermelde afstanden zijn een zo goed mogelijke indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor al deze zaken geldt: huurder kan ons kort voor zijn verblijf om actuele informatie vragen. Indien nodig zullen we proberen na te gaan hoe de feitelijke situatie is.

Slotbepaling
Mocht een bepaling uit deze Algemene Huurvoorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van deze Algemene Huurvoorwaarden niet.

Laatst bijgewerkt op 29/06/2020