Emslandermeer
info@supervakantiehuis.nl

Tity en Wilt Kraai
Boelewijk 8
9367 TP De Wilp

Tel. (+31)(0)6 29283504


Algemene Huurvoorwaarden Ruiten AA Comfort

Vooraf

Met huurder worden in deze voorwaarden ook alle medehuurders bedoeld.

Boeking en (aan)betaling

 1. Onmiddellijk nadat een boeking bij ons is binnengekomen, ontvangt huurder een ontvangstbevestiging.
 2. Nadat de boeking is gecontroleerd, krijgt de huurder in geval van:
  1. goedkeuring een overzicht van de boeking met het verschuldigde boekingsbedrag voor de boeking, alsmede het verzoek binnen een week de borg te betalen. Als dit bedrag binnen die termijn bij ons binnen is, is de boeking definitief en bindend voor beide partijen. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf dient vervolgens het verschuldigde boekingsbedrag op onze rekening te zijn bijgeschreven. Zijn de bedragen niet binnen deze termijnen op onze rekening bijgeschreven, hebben we het recht de
   • reservering als door huurder geannuleerd te beschouwen (zie v.w.b. de rechten op restitutie hieronder bij “Annulering”)
   • gereserveerde data weer vrij te geven voor nieuwe boekingen.
  2. afwijzing, of op- of aanmerkingen, daarvan per mail bericht.
 3. Als er geen schades zijn te verrekenen (zie verderop bij “Borg”), wordt het volledige bedrag van de borg binnen 2 weken na afloop van het verblijf in onze vakantiewoning, gerestitueerd.
 4. Bij een boeking binnen 6 weken voor de dag van aankomst dient huurder direct het gehele factuurbedrag + de verschuldigde borg te voldoen. Deze bedragen dienen ook in dat geval binnen een week na boeking (of als dat eerder is, voor de aanvangsdatum van het verblijf) op onze rekening te zijn bijgeschreven.
 5. Na ontvangst van de betaling (de aanbetaling of het totale factuurbedrag bij een boeking binnen 6 weken voor aanvang van het verblijf), ontvangt huurder een ontvangstbevestigingsmail. De boeking is daarmee definitief en bindend voor beide partijen.
 6. Met een betaling geeft de huurder tevens aan, dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene huurvoorwaarden en deze goed heeft begrepen.
 7. Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de verschuldigde bedragen overeenkomstig deze voorwaarden, hebben we het recht uw boeking zonder ingebrekestelling en/of tussenkomst van de rechter terstond te annuleren, zonder dat hiervoor recht op restitutie van ontvangen betalingen, waaronder de betaalde borg, bestaat.
 8. Als zonder kennisgeving geen der huurders om 12:00 uur op de dag na aanvang van de boekingsperiode verschenen is, beschouwen we dit als een annulering door de huurder en geven we de resterende data weer vrij voor nieuwe boekingen.
 9. We behouden ons het recht voor om reserveringsaanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren, waarbij geldt dat groepen jongeren in het algemeen niet worden toegelaten.
 10. Er kunnen zich situaties voordoen waardoor wij genoodzaakt zijn een boeking om te boeken naar de naastgelegen Ruiten AA Comfort. Aangezien beide bungalows volledig identiek zijn, kan dit voor huurder geen aanleiding zijn tot annulering of een vergoeding.
 11. Indien wij door omstandigheden tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dan wel door overmacht ongeacht het tijdstip, de gesloten huurovereenkomst niet na kunnen komen, zijn we tot restitutie van alle reeds door huurder betaalde bedragen verplicht. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan:
  • het verloren gaan van de woning door storm, brand, aardbeving of overstroming
  • het in onbruik raken van (delen van) de woning door molest.

 

Borg

Zoals hierboven aangegeven, is de huurder borg verschuldigd. In beginsel rekenen we een bedrag van € 100,– per boeking. Indien uw gezelschap echter bestaat uit een groep welke niet onder het familieverband valt, behouden we ons het recht voor een borg van € 50,– per persoon te hanteren. Bij schade niet het gevolg van normaal gebruik of slijtage, dan wel verlies c.q. het niet correct achterlaten van de vakantiewoning, kunnen daarvan aanvullende (schoonmaak)kosten worden ingehouden. Dit ontslaat de huurder echter niet van zijn aansprakelijkheid voor schades en/of verlies welke niet uit de borg kunnen worden verhaald. De huurder blijft namelijk volledig aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect door zijn toedoen of nalaten is ontstaan, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enige zaak die hij onder zich heeft.

 

Annulering

 1. tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 100% van de betaalde huursom (exclusief de borg) gerestitueerd.
 2. tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de betaalde huursom (exclusief de borg) gerestitueerd.
 3. tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 25% van de betaalde huursom (exclusief de borg) gerestitueerd.
 4. binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode wordt niets gerestitueerd.

We adviseren u derhalve een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Omvang van de huurovereenkomst

 1. Ook in geval u uw eigen beddengoed meeneemt: gebruik van een hoeslaken, dekbedhoes en kussensloop is verplicht. Alle bedden beschikken over éénpersoons-matrassen met beschermhoes, dekbed en kussen (ook het 2-persoonsbed op de begane grond).
 2. U mag het gehuurde
  1. niet aan derden in huur of bruikleen afstaan.
  2. uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en daarin geen beroep of bedrijf uitoefenen.
 3. Zonder uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming van de verhuurder is verblijf van meer dan 6 personen in -of op het erf van- de woning niet toegestaan. Uitzondering is een kind jonger dan 3 jaar, waarvoor een pakket met campingbedje + kinderbedlinnen, kinderstoel en kinderbadje kan worden gereserveerd. Overnachtingen zijn uitsluitend toegestaan aan de personen die op het boekingsformulier zijn vermeld. Bij het zonder toestemming overschrijden van de op het boekingsformulier vermelde aantal personen of overnachten door andere personen dan op het boekingsformulier vermeld, wordt de huurovereenkomst als beëindigd beschouwd. De woning dient dan terstond, overeenkomstig de voorwaarden van een normale beëindiging van de huurtermijn, te worden opgeleverd aan de verhuurder.
 4. Huurder ontvangt, nadat deze bij ons zijn vakantie heeft geboekt, uiterlijk 14 dagen voor aankomst (of per ommegaande als sprake is van een last-minute boeking) van ons een voucher met de gegevens van de boeking en instructies betreffende het verkrijgen en weer inleveren van sleutels, slagboom- en zwembadkaarten. Deze voucher is een waardedocument en wordt slechts éénmalig per email verstrekt. Huurder mag deze net zo vaak kopiëren als gewenst. Echter voor de gevolgen van het niet kunnen overleggen van de voucher kan huurder ons niet aansprakelijk stellen.
 5. De huurperiode van de bungalow loopt telkens van 15:00 uur op de dag van aankomst tot 10:00 uur op de dag van vertrek. Uiterlijk op dit tijdstip van vertrek dient huurder de sleutels van de vakantiewoning alsmede de slagboomkaart en zwembadkaarten weer in te hebben geleverd overeenkomstig de instructies op de voucher. Wenst men eerder te vertrekken, dient men dit telefonisch (zie het telefoonnummer links op deze website) te melden. Er zal dan aangegeven worden, hoe in dat geval te handelen.
 6. Roken en huisdieren zijn in onze vakantiewoningen niet toegestaan.
 7. Ook is het niet toegestaan wijzigingen in het menu van de televisie aan te brengen.
 8. Indien huurder of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit deze voorwaarden, ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van ons niet kan worden verlangd dat de verhuur wordt voortgezet, hebben wij of onze waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en verdere toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Dit zonder verplicht te kunnen worden tot restitutie van (een gedeelte van) het ontvangen huurbedrag. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast op het Parc!
 9. We verplichten ons om de vakantiewoning in optimale staat, schoon en netjes, aan huurder ter beschikking te stellen. Ondanks alle zorg kan er echter altijd iets zijn dat aan onze aandacht is ontsnapt. Huurder dient de vakantiewoning daarom bij aankomst te controleren op schades en/of ontbrekende zaken (een inventarislijst is in de infomap opgenomen) en onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk om 12:00 uur op de dag na aankomst, bij ons te melden. 
 10. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (van welke aard ook) als gevolg van en/of samenhangend met uw verblijf op Parc Emslandermeer, waaronder:
  • diefstal, verlies of beschadiging van uw eigendommen
  • ongevallen of letsel tijdens of ten gevolge van uw verblijf
  • het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het park
  • kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning tengevolge van vertraging
  • enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil
  • calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen
 11. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor mondelinge of telefonisch verstrekte inlichtingen door derden evenals voor overlast door bouw- of straatwerkzaamheden buiten ons terrein.
 12. Onze aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen en te allen tijde tot ten hoogste het bedrag van de betaalde huursom (inclusief borg).
 13. Huurder zal zich voldoende rekenschap geven van de praktische zaken die hem bij aankomst op schrift ter beschikking worden gesteld. Dit betreft aanwijzingen betreffende het gebruik van de woning, instructies ten behoeve van legionellapreventie bij aankomst, alsmede het melden van eventueel ontbrekende zaken en schades.
 14. Huurder is ten volle en hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, door zijn toedoen of nalatigheid ontstaan.
 15. Eventuele schades dienen zo spoedig mogelijk aan ons te worden gemeld. We zullen daarop in huurdersbelang, ons belang en in het belang van de volgende gasten, actie ondernemen. Dit kan veel ongemakken en nawerk voorkomen.
 16. We hebben het recht de vakantiewoning gedurende de verhuurperiode te inspecteren, alsmede te controleren of de aanwezige huurders in overeenstemming zijn met de op het boekingsformulier vermelde personen.
 17. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor een maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Het al dan niet tijdelijk meenemen van enig deel van de binnen- of buiteninventaris (waaronder ook serviesgoed, glazen en bestek) naar een andere woning op of buiten het park is niet toegestaan.
 18. De vakantiewoning dient overeenkomstig de aanwijzingen op het bij aankomst verstrekte formulier met praktische informatie, in nette staat te worden achtergelaten.
 19. Vergeten voorwerpen worden gedurende een maand na afloop van het verblijf door ons bewaard. Worden deze niet binnen die periode bij ons opgevraagd, mogen we ervan uitgaan dat huurder van het terugkrijgen daarvan afziet. De te maken kosten voor verzendklaar maken en ter postbezorging (€ 10,–) en porto verzending komen voor rekening van huurder en moeten vooraf, binnen 14 dagen nadat bij ons het verzoek daartoe is binnengekomen, worden voldaan. Is dat niet het geval, dan mogen we er alsnog van uitgaan dat huurder afziet van zijn rechten.

 

Internet

Onze vakantiewoning  beschikt over internet. Dit betreft een standaard internetverbinding. U bent vrij daarvan wel of niet gebruik te maken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele

 • storingen in de doorgifte van het signaal
 • nadelige gevolgen die gebruik voor U zou kunnen hebben, zoals virussen, spam, etc.; Om Uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen hebben we de verbinding optimaal versleuteld (WPA2) en van een wachtwoord voorzien. U bent echter zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop U met dit wachtwoord omgaat.

 

Klachten

Ondanks onze goede zorgen kan het zijn dat huurder als gast een klacht heeft over onze woning of over het Parc. In alle gevallen dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, zodat we de kans hebben één en ander zo goed mogelijk op te lossen. Mocht de klacht desondanks niet tot  tevredenheid zijn opgelost, dan kan huurder tot uiterlijk 2 weken na afloop van zijn verblijf bij ons reclameren via het contactformulier op deze site. We zullen van onze kant alle mogelijk moeite doen alsnog tot een oplossing te komen.

 

Parkreglement

 1. Hinderlijk muziek of lawaai maken, of op andere wijze andere gebruikers overlast bezorgen, is uiteraard te allen tijde verboden, maar daarnaast geldt van 22:30 uur tot 8:00 uur op Parc Emslandermeer absolute nachtrust.
 2. Balspelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde speelveldjes en -plaatsen.
 3. Het is op het Parc niet toegestaan open vuur te gebruiken, anders dan in vuurkorven, BBQ’s, of daarmee vergelijkbare voorzieningen. Tijdens zeer droge periodes zijn ook deze verboden.
 4. Bezoekers dienen hun auto op de parkeerplaatsen voor de slagboom of bij het hoofdgebouw te parkeren. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van z’n gasten op het Parc en in het hoofdgebouw.
 5. het plaatsen van caravans, campers en (party)tenten is op het Parc of bij de vakantiewoningen niet toegestaan. Dit geldt ook voor het parkeren bij de slagboom of op de parkeerplaatsen bij het hoofdgebouw.
 6. het wegenverkeersreglement is ook op Parc Emslandermeer van toepassing. De maximum snelheid bedraagt 15 km/u. en geldt ook voor de weg naar en bij het hoofdgebouw.
 7. Gebruik van motorboten is op de binnenmeren niet toegestaan, wel op de kanalen en de surfplas.
 8. Vissen op de binnenmeren van het Parc is alleen toegestaan met een persoonsgebonden toestemming welke is te verkrijgen bij de receptie. De voorwaarden hebben we in onze Infomap opgenomen.
 9. Op het Parc zijn voor alle huurders de RECRON-voorwaarden van toepassing (aanwezig en zichtbaar bij de ingang van het hoofdgebouw en bij de zgn. Bijenkorf bij de botenverhuursteiger).

 

Toepasselijk Recht.

Hoewel huurder en verhuurder zich tot het uiterste zullen inspannen een eventueel geschil in onderling overleg op te lossen, is op de huurovereenkomst in voorkomende gevallen Nederlands recht van toepassing, ook indien een huurder in het buitenland woont. Tenzij de wet anders voorschrijft, is uitsluitend de rechter in de regio Groningen tot behandeling bevoegd.

 

Disclaimer betreffende onze website

 • We hebben de informatie op onze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en doen ons uiterste best om deze aan de actualiteit aan te passen. Voor eventuele fouten in onze of door derden opgegeven informatie, veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht, dan wel typefouten, waar dan ook, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij de beschrijving van het park en van het vakantiehuis is vermeld welke voorzieningen zoal aanwezig zijn (niet uitputtend). Een aantal zijn seizoensgebonden, voor sommige moet extra worden betaald, andere zijn bij de prijs inbegrepen. Deze gegevens kunnen aan verandering onderhevig zijn, zoals ook geldt voor de beschrijving van de omgeving en uitstapjes.
 • De afgebeelde foto’s zijn zowel eigengemaakte foto’s, foto’s van derden, als gekozen impressies. Vermelde afstanden zijn een zo goed mogelijke indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Voor al deze zaken geldt: huurder kan ons kort voor zijn verblijf om actuele informatie vragen. Indien nodig zullen we proberen na te gaan hoe de feitelijke situatie is.

Slotbepaling
Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet.